sribri Zhodnocení znalostí
pro udržitelnot ocelobetonových mostů

v zastavěném území

SBRI+
Valorisation of Knowledge for Sustainable Steel-Composite Bridges
in Built Environment

Seminář

Posuzování životního cyklu ocelobetonových mostů

 

17:00

Jsou jiné než ocelobetonové mosty udržitelné?

prof. Wald

17:15

Analýza životního cyklu ocelobetonového mostu a jeho náklady

doc. Ryjáček

17:45

Materiály projektu SBRI+ , nástroj na celostní analýzu životního cyklu

Ing. Jehlička

18:45

Případové studie

doc. Ryjáček

19:15

CompLOT - program na optimalizaci ocelobetonových mostů

Ing. Žitný

     
   

O semináři

Mosty mají zásadní význam pro národní a evropskou infrastrukturní síť. Vzhledem k jejich významu v politické ekonomice je nevyhnutelná poptávka po udržitelných, vysoce pokročilých, nákladově efektivních, ekologických a dlouhotrvajících konstrukcích. Během projektu SBRI+ - Projektování udržitelného ocelobetonového spřaženého mostu byly analyzovány ocelobetonové spřažené silniční mosty holistickým přístupem, který kombinuje analýzu životního cyklu (LCA), analýzu nákladů na životní cyklus (LCC) a výtěžnost životního cyklu (LCP). Na semináři budou prezentovány výstupy projektu příručky pro návrh jednoduchými a pokročilými prostředky, nástroje na analýzu životního cyklu a jeho nákladů a optimalizaci ocelobetonových mostů a příklady jejich použití. Účast na semináři je hrazena z prostředků projektu. Účastníci semináře obdrží texty k obecným otázkám udržitelnosti a ekonomiky ocelobetonových mostů, k pokročilým aplikacím a řešené příklady.

 

Výstupy projektu, který byl spolufinancován
programem Evropské unie Research Fund for Coal and Steel.   

 

 

 

 

Last change June 2018