Seminář

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích

se zaměřením na udržitelnost výstavby

v úterý 16. září 2014 od 15:00 do 20:00 hod

Připraveno v rámci RFCS projektu  LVS3+, viz http://www.steelconstruct.com/site/.

 

 

 

 

 

 

Příklad analýzy životního cyklu konstrukce podle EN15804

 

Přednášky

 

K normalizaci ocelových a ocelobetonových konstrukcí po 2015
prof. Studnička

K normalizaci dřevěných konstrukcí po roce 2015
doc. Kuklík

Aplikace softwaru AMECO pro multikriteriální porovnání
konstrukčních systémů budov a mostů
1, 2, 3, 4, 5, 6
Ing. Netušil, Bc. Hána, prof. Wald

K návrhu nosníků s náběhem
Ing. Jandera

Tepelně izolační styčník s čelní deskou
Ing. Sokol

Zhodnocení konstrukčního řešení vybraných ocelových mostních
konstrukcí z hlediska LCA

doc. Ryjáček

Návrh spřažení příhradových ocelobetonových mostů
prof. Macháček

 

 

 


 

 

Seminář přináší poslední poznatky z navrhování nosných stavebních ocelových a dřevěných konstrukcí se zahrnutím aspektů udržitelného rozvoje. Součástí semináře jsou materiály evropského projektu LVS3+, který se zaměřil na shrnutí poznatků o možnostech, modelech, programech a datech udržitelného rozvoje ocelových konstrukcí. Účastnící semináře obdrží Příručku pro přípravu studií udržitelného rozvoje při navrhování ocelových konstrukcí a informace o dostupných programových vybaveních.

 

To František Wald page

Last change Sep 2014